fbpx Skip to main content

Okres pandemii to czas trudności dla wielu przedsiębiorców. Dotyczą one również firm, które realizują projekty dofinansowane ze środków unijnych. Wychodząc naprzeciw ich problemom, 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID – 19 w 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 694), która nazywana jest również specustawą funduszową. 

Dokument ten ma zapewnić wsparcie dla podmiotów realizujących projekty, ułatwiając im realizację i rozliczanie projektów. Ponadto stanowi on podstawę prawną dla instytucji wdrażających środki unijne do elastycznego podejścia do beneficjentów.

Ustawa przewiduje m.in.:

  1. Możliwość wydłużania terminów składania wniosków w prowadzonych naborach, jak również terminów na uzupełnienie lub poprawienie złożonego już wniosku. 
  2. Możliwość zwolnień z niektórych rygorów i sankcji wcześniej przewidzianych w tzw. ustawie wdrożeniowej.
  3. Możliwość przekazania środków z programów operacyjnych na cele walki z COVID -19,
  4. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w realizacji projektu, która jest bezpośrednim skutkiem COVID – 19, obniżenie dofinansowania w związku z tą nieprawidłowością będzie pokryte ze środków budżetu państwa, a tym samym nie będzie ono obciążało Beneficjenta.
  5. Możliwość uznania za kwalifikowalne w projekcie wydatków poniesionych na cele, które nie zostały ostatecznie zrealizowane z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.
  6. Dokonanie zmiany umowy o dofinansowanie albo decyzji o dofinansowaniu  projektu, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy albo decyzji w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona.
  7. Wydłużenie terminów na składanie wniosków o płatność o 30 dni.
  8. Wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektów.

Przepisy te obowiązują z mocą wsteczną od 01.02.2020 r.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/60375:specustawa-funduszowa-szczegolne-rozwiazania-wspierajace-realizacje-i-rozliczanie-projektow-unijnych-w-dobie-pandemii-covid-19-strefawiedzy