fbpx Skip to main content

Na co?

Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów należących do inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych i obejmuje inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
a) wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
b) zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
c) zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Wsparcie przeznaczone zostanie na tzw. inwestycję początkową, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.
Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji (w działalności, której projekt dotyczy) w skali co najmniej ponadregionalnej. Projekt musi zakończyć się do 31 października 2018 r.

Jaka jest wielkość i wartość dofinansowania?

55% – mikro i małe przedsiębiorstwa
45% – średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 4 mln PLN
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 400 tys. PLN

Kiedy prowadzony jest nabór wniosków?

01.12.2016 – 31.01.2017 r.