fbpx Skip to main content

Uruchomiony został nabór wniosków na rozwój działalności eksportowej dla przedsiębiorców z pięciu województw, tj. warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Na co można uzyskać wsparcie?
W ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. W ramach projektu można sfinansować:

1) Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących w szczególności:
2) Wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;
3) Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
4) Przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
5) Przygotowanie do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
6) Uzyskanie certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
7) Przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
8) Wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów, projektowanie logotypów i marek produktowych;
9) Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;
10) Uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.
11) Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:
a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
b) zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
c) zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
d) podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,
e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji;
f) wpis do katalogu targowego;
g) opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych;
h) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
i) koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji gospodarczych, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług kateringowych.
12) Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, w tym w szczególności:
a) projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;
b) zakup niezbędnego oprogramowania;
c) doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.

Jaka jest wielkość i wartość dofinansowania?
Maksymalne dofinansowanie dla projektu wynosi 80% kosztów kwalifkowalnych
Maksymalna wartość dofinansowania – 550 tys. PLN

Kiedy prowadzony jest nabór wniosków?
28.04.2017 – 30.06.2017