fbpx Skip to main content
Od 18.07 do 20.08.2024 r. będzie prowadzony dodatkowy nabór dla sektora hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Poziom dofinansowania wyniesie aż do 90% wydatków, a maksymalna kwota wsparcia może stanowić 540 000 PLN.
1. Wsparcie może zostać przeznaczone na:
a. inwestycję w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia unowocześnionych lub nowych produktów lub usług lub sposobów ich produkcji lub dostarczania, inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej; inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz
b. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych; lub
c. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
2. Wsparciem mogą zostać objęte mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o następujących kodach PKD:
– 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
– 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
– 55.30.Z Pola kempingowe [włączając pola dla pojazdów kempingowych] i pola namiotowe,
– 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
– 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
– 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych [katering],
– 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
– 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

– 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
– 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
– 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
– 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,

– 79.11.A Działalność agentów turystycznych,
– 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
– 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
– 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
– 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
– 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

– 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
– 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),
– 91.02.Z Działalność muzeów,
– 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
– 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
– 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

3. Aby ubiegać się o dofinansowanie, przedsiębiorcy muszą udowodnić, że ich obroty spadły o co najmniej 30% w 2020 lub 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu.